Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV


Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV

13 views0 comments