Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV


Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV

26 views0 comments