Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV


Tremolite from Balmat, NY under shortwave UV

39 views0 comments